Gestionarea, monitorizarea, evaluarea și controlul activității GAL la nivel general, din punct de vedere al activității GAL și îndeplinirii SDL, se va efectua de către angajații GAL (fiind raportate de către aceștia către Consiliul Director) prin desfășurarea următoarelor acțiuni:

Stabilirea unor proceduri de managementul echipei: tipul și frecvența ședințelor echipei de proiect, procedură de comunicare între membrii echipei, procedură de clasificare, gestiune și evidență documente/ date relevante pentru organizație.

Identificarea/conceperea/stabilirea unor instrumente și tehnici care să permită colectarea de date relevante pentru monitorizarea GAL și centralizarea lor, inclusiv monitorizarea și evaluarea proiectelor finanțate prin SDL.

Stabilirea unor formate pentru raportarea progresului GAL din punct de vedere financiar, din punct de vedere al activităților care trebuie efectuate, al rezultatelor acelor activități și al indicatorilor care trebuie monitorizați.

Stabilirea unor metode pentru supervizarea și gestionarea cheltuielilor GAL.

Stabilirea unor metode pentru identificarea, monitorizarea și gestionarea riscurilor.

Instrumentele minime pentru monitorizarea activității GAL vor fi: raportul de cenzor (anual, care ilustrează activitatea financiară și rezultatele înregistrate la nivelul GAL); rapoartele de selecție (aferente fiecărui apel de selecție, întocmite de către angajații GAL responsabili, aprobate de către Comitetul de Selecție); hotărârile și procesele verbale întocmite de Consiliul Director sau Adunarea Generală. Toate aceste instrumente sunt sintetizate într-un raport de progres anual al Consiliului Director, care este elaborat la începutul anului calendaristic și cuprinde datele aferente activității anului anterior. Acest raport de progres este prezentat Adunării Generale a Asociaților și înaintat către AM. Toate rapoartele, indiferent de natura lor, sunt puse la dispoziția AM/AFIR pentru completarea și complementaritatea instrumentelor și rezultatelor procedurilor de evaluare folosite de acestea. Fiecare raport este înregistrat și arhivat, cu obligația păstrării pe durata indicată de actele normative în vigoare.