Planul de Monitorizare/Evaluare: la maxim 2 luni după semnarea contractului de finanțare, GAL va elabora un Plan de Monitorizare/ Evaluare care să descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL și care va conține metodologie pentru: Raportare internă și externă; Analiza rezultatelor și a impactului abordărilor de jos în sus; Identificarea cazurilor de bune practici; Evaluarea și controlul riscurilor.

Acest Plan de Monitorizare/Evaluare trebuie să conțină minim:

Trasarea responsabilității de monitorizare și a relațiilor între Aparatul Administrativ și Consiliul Director; Etapele evaluării, numărul și frecvența acestora – trebuie să existe cel puțin 2 etape de evaluare, una intermediară, care să corespundă cerințelor AM pentru evaluarea performanței în implementare, și una finală, în momentul finalizării strategiei și închiderii perioadei programatice.

Un mecanism de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL, a cărui cerințe minime trebuie să fie:

  1. a) Metodologie de monitorizare a indicatorilor comuni de context, de rezultat și de realizare, detaliați individual în fiecare din fișele măsurilor realizate;
  2. b) Monitorizare „on the spot”, ansamblul activităților de monitorizare cu scopul de a obține dovezi obiective asupra eligibilității proiectelor selectate, a legalității și regularității operațiunilor financiare derulate în cadrul proiectelor selectate;
  3. c) Monitorizare transversală, care se va desfășura în situația unor beneficiari de proiecte multiple, care derulează mai multe proiecte în cadrul aceluiași program de finanțare (atât finanțate prin LEADER, cât și prin altă măsură PNDR 2014-2020), cu scopul de a preveni dubla finanțare și de a evalua adaptarea capacității administrative și financiare a beneficiarului la volumul și complexitatea proiectelor gestionate;
  4. d) Monitorizare de sistem, în două faze, faza 1 fiind analiza implementării proiectelor pe baza rapoartelor de monitorizare lunară și a rapoartelor de plăți trimestriale și faza 2, verificarea financiară „on the spot” a unui proiect, la care se va efectua vizită în teren (trimestrial, se va verifica un proiect ales aleatoriu), cu scopul verificării unei implementări corecte a proiectului, care să ofere o asigurare rezonabilă asupra regularității și realității sumelor decontate și să confirme că procedurile și mecanismele verificate în Faza 1 sunt implementate/respectate.

Mecanismele de control a SDL presupun stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de implementarea SDL. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren. Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi : eficiența unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relații contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc. De asemenea, în cadrul mecanismului de implementare, se va preciza modul de distribuire a responsabilităților, pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar, între GAL, AP și AM.