Selectează o Pagină

Rolul și funcțiile GAL Napoca Porolissum

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum (GAL) este organizat și funcționează potrivit OUG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

GAL desfășoară activități specifice implementării măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) și activitățile prevăzute în Statut și Actul Constitutiv.

GAL are, în teritoriul său, următoarele funcții: Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacității lor de management al proiectelor; Luarea operativă a deciziilor aferente implementării SDL (sau depistarea precoce a problemelor); Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; Executarea operativă și corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; Facilitarea coordonării între activitățile componentelor; Monitorizarea și raportarea la timp a realizărilor și rezultatelor proiectului; Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă, cu condiția ca reprezentarea fiecărui sector să nu depășească 49% din totul membrilor comitetului de selecție; Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor SDL; Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea și diseminarea criteriilor de selecție; Primirea și evaluarea cererilor de finanțare; Primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse; Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare; Monitorizarea implementării SDL și a operațiunilor sprijinite, precum și efectuarea de activități specifice de evaluare SDL; Diseminarea SDL și a rezultatelor către comunitățile locale, factori decizionali și orice altă parte interesată; Realizarea unui dispozitiv riguros și transparent de gestiune financiară și implementare SDL, cu colectare sistematică și structurare anuală a datelor; Implementarea unui atelier de monitorizare cu actorii locali interesați; Elaborarea unui dispozitiv clar de înregistrare și raportare către AM a unor sugestii și remarci privind implementarea SDL.

Atribuțiile principale

Pentru a îndeplini funcțiile menționate mai sus, GAL va realiza, cel puțin, următoarele activități: gestionarea, monitorizarea, evaluarea și controlul SDL; organizarea unor întruniri, conferințe, dezbateri, mese rotunde sau ateliere de lucru; participarea la schimburi de experiență și stagii de formare, la întrunirile rețelelor interne și europene; editarea de publicații proprii; desfășurarea de proiecte de cooperare în cadrul LEADER; colaborarea cu alte entități pe plan național și internațional, care au scopuri similare; informare și comunicare; sprijinirea depunătorilor de proiecte; organizarea procesului de verificare a proiectelor depuse; monitorizarea proiectelor; alte forme și mijloace stabilite de Statut, Actul Constitutiv și Adunarea Generală, în condițiile legii.

BulgarianCzechDutchEnglishFinnishFrenchGermanHungarianItalianPortugueseRomanianSpanish