Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

 1. Descrierea generală a măsurii

Măsura 3A2 Integrare economică are ca principal scop dezvoltarea durabilă a economiei pe teritoriul GAL Napoca Porolissum, prin încurajarea cooperării pe orizontală și verticală între actorii locali.

Corelare cu analiza SWOT: în ciuda potențialului pe anumite domenii ale agriculturii (creșterea animalelor), un punct slab e absența unităților de procesare. Măsura intervine asupra acestei nevoi, într-un mod care să rezolve problema – lanțurile valorice pentru anumite produse cu potențial (cum ar fi carnea și lactatele) nu au doar o „verigă” lipsă, ci mai multe, în teritoriu existând doar producție primară. Pentru ca următoarele „verigi” să fie sustenabile, nu este suficientă investiția doar în colectare/ procesare/ depozitare/ distribuție, ci într-o închidere cât mai completă a rețelei. Prin sprijinirea unor acțiuni sincronizate și integrate, teritoriul se va dezvolta complet, cu produse a căror valoare adăugată este capitalizată integral. De asemenea, din activitățile prestate în teritoriu rezultă produse secundare insuficient valorificate (cum ar fi lâna în cazul creșterii de ovine). Sprijinirea unor grupuri de producători/ procesatori care să acționeze sincronizat oferă oportunități de valorificare a tuturor produselor din teritoriu, astfel atenuând unele din punctele slabe identificate (lipsa procesării) și să valorificând punctele tari ale acestuia (valorificarea materiilor prime din teritoriu și a potențialului agricol existent).

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), la care măsura contribuie prin asigurarea unui cadru de dezvoltare a unor lanțuri valorice, mai degrabă decât a unor afaceri individuale, a căror integrare în teritoriu trebuie consolidată cât mai bine.

Obiectivul specific al măsurii este crearea unor lanțuri valorice complete pe teritoriul GAL prin sprijinirea unor forme asociative care să asigure o dezvoltare durabilă.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 3 „Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură” prin încurajarea activităților economice care lipsesc din teritoriu și sunt necesare pentru ca produsele și serviciile să formeze un lanț valoric complet, care să confere valoare adăugată.

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) 1305/2013, „sprijin pentru investiții tangibile și/sau intangibile care”, alineatul 1, litera b) „produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor pescărești; rezultatul procesului de producție poate fi un produs care nu face obiectul anexei respective;”

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 3A prevăzut la art. 5, al. 3, lit. (a) din Reg. (UE) 1305/2013, „Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale”, prin încurajarea unor investiții care să demonstreze o contribuție palpabilă la lanțurile valorice din teritoriu.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – prin finanțarea unor servicii care nu există în teritoriu, astfel aducând un element de noutate. Introducerea în teritoriu a unui depozit pentru flora spontană sau a unei unități de congelare și ambalare a acesteia, în absența prealabilă a unor astfel de activități, este o inovare. Având în vedere stadiul incomplet al tuturor lanțurilor valorice, toate proiectele care vor aduce completări acestor lanțuri vor fi elemente inovative pentru teritoriu.

Protecția mediului – se realizează prin obligativitatea respectării unor criterii de protecția mediului (minime în faza de eligibilitate și suplimentare în cea de selecție).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3A2 creează sinergie cu M3A1 și M3A3, deoarece contribuie la aceeași prioritate 3.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte direct la nivel economic, deoarece prin intermediul ei se vor dezvolta lanțurile valorice din teritoriu. Cu cât mai mulți pași din acest lanț valoric sunt realizați în teritoriu, cu atât o proporție mai mare din valoarea finită a produsului este generată local. Cu cât lanțul valoric ajunge mai aproape de consumator, cu atât valoarea adăugată adusă teritoriului este mai mare.

Un alt element de valoare adăugată, manifestat indirect, este dat de rețelele care se formează pe verticală. Prin activitățile menite să aducă valoare adăugată produselor lor, actorii locali din teritoriu vor colabora pe verticală (prin relații de furnizor-procesator). Această integrare va duce la o mai bună coeziune teritorială și sectorială, ceea ce va fi benefic pentru mediul economic, care va fi mai susceptibil oportunităților și mai rezistent amenințărilor.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 566/2004; Legea 1/2005; O.G. nr. 37/2005; Reg. (CE) Nr. 834/2007; Reg. (UE)) nr. 1151/2012;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Entități private din teritoriu implicate în producția primară sau procesarea de produse agricole din domeniile: creștere bovine/ ovine/ suine, cultivare cartofi/afin/rapiță/ flori/ plante medicinale/ zmeur/ mur cu ghimpi/ trandafir/ măceș/ corn/ alun/ castan/ nuc/ floră spontană.

Beneficiari indirecți: Actori economici locali din domeniul agriculturii/ silviculturii/ industriei alimentare (care, prin implementarea proiectului, vor beneficia de noi produse, servicii sau oportunități de parteneriat în teritoriu); Alte entități private de pe teritoriul GAL care au legătură cu lanțurile valorice (furnizori, prestatori de servicii etc.); Autoritățile locale (prin veniturile suplimentare aduse în teritoriu).

 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
  • Acțiuni eligibile:
   • Acțiuni pentru dezvoltarea unui lanț valoric la nivel local (diversificarea activităților de producție/ procesare/ promovare/ distribuție) pentru următoarele produse: bovine, ovine, suine, cultivare cartofi, afin, rapiță, flori, plante medicinale, zmeur, mur cu ghimpi, trandafir, măceș, corn, alun, castan, nuc, floră spontană. Acest lanț valoric trebuie să asigure producția unor bunuri destinate consumatorului final.
  • Activități neeligibile
   • Achiziția de echipamente second-hand
   • Cheltuieli neeligibile conform art. 69 din Reg. 1303/2013.
 1. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015, Art. 3, 4, 5 și 6.
 • Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum
 • Respectă prevederile schemei de minimis.
 • Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.
 • Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
 • Respectă normele impuse de clasificarea zonei (dacă este zonă HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
 • În cazul proiectelor cu o componentă de investiție (construcție/ reabilitare), se angajează să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-zona „Mocănime”[1].
 1. Criterii de selecție
 • Diversitatea activităților implicate în proiect;
 • Se vor încuraja proiectele care urmăresc realizarea de produse certificate eco;
 • Se vor încuraja proiectele care urmăresc realizarea unui lanț scurt de aprovizionare, așa cum este el definit în Reg. (UE) nr. 807/2014;
 • Se vor încuraja proiectele care urmăresc comercializarea produselor pe piața locală, așa cum este ea definită de către PNDR;
 • Numărul de locuri noi de muncă create în cadrul proiectului;
 • Se vor încuraja proiectele depuse de solicitanți membri ai unui cluster sau rețele de cooperare locală (Beneficiari ai Măsurii M3A1).

Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă per proiect pe această măsură este 5.000€.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, în limita alocării financiare totale a măsurii.

Intensitatea sprijinului financiar este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, cu posibilitatea de a crește până la maxim 90% cu următoarele condiții: dacă investiția este realizată de un PEI (+20%) sau în cazul unei operațiuni de fuziune a unei organizații de producători (+20%).

 1. Indicatori de monitorizare

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 2

Cheltuieli publice totale: 60.000 €

Numărul de locuri de muncă create: 1

[1] Sau varianta finală a acestuia, în cazul în care a fost aprobată și publicată