Tipul măsurii:

☒ SPRIJIN FORFETAR

 

 1. Descrierea generală a măsurii

Măsura 3A3 Label Rural are ca scop principal dezvoltarea unor produse competitive pe piață, care să pună pe hartă teritoriul GAL ca o sursă de produse de calitate.

Corelare cu analiza SWOT: în ciuda potențialului pe anumite domenii ale agriculturii (creșterea animalelor îndeosebi, dar și potențialul forestier și flora spontană), teritoriul nu se poate lăuda cu produse cu înaltă valoare adăugată. Măsura vine să contribuie la completarea lanțurilor valorice din teritoriu, prin sprijinirea fermierilor pentru a adera la scheme de calitate. Prezenta măsură vine să contribuie la valoarea adăugată care poate fi generată în teritoriu, prin încurajarea participării producătorilor la scheme de calitate. Astfel, produsele create se vor bucura și de certificare, ce le va da un bonus de valoare.

Măsura vine să capitalizeze un alt punct forte al teritoriului, respectiv numărul mare de producători acreditați eco din teritoriu (1.207). Aceștia sunt deja familiari cu ce înseamnă operațiunile de certificare, astfel că instituirea unor scheme de calitate le va fi mai facilă. Putem observa cum implementarea aceste măsuri este benefică pentru teritoriu, scopul ei fiind de a capitaliza puncte forte cheie ale acestuia.

Obiectiv de dezvoltare rurală „favorizarea competitivității agriculturii” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (a), la care măsura contribuie prin facilitarea creării unor produse cu valoare adăugată mare în cadrul teritoriului, ceea ce va duce la venituri mai mari.

Obiectivul specific al măsurii este sprijinirea producătorilor din teritoriul GAL pentru a participa la scheme de calitate.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 3 „Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură” prin încurajarea unor scheme de calitate care să asigure produse competitive pe piață și cu un grad ridicat de valoare adăugată generată în teritoriu.

Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) 1305/2013, „Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare”.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 3A prevăzut la art. 5, al. 3, lit. (a) din Reg. (UE) 1305/2013, „Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale”, prin încurajarea unor produse cu valoare adăugată cât mai mare și competitive pe piață.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – prin finanțarea participării la scheme de calitate, teritoriul va avea parte de produse inovative, inexistente până acum.

Protecția mediului – se realizează prin obligativitatea respectării unor criterii de protecția mediului (minime în faza de eligibilitate și suplimentare în cea de selecție).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura e complementară cu M3A2 și M3A1, pentru că beneficiarii direcți sunt prioritizați în cadrul acestei măsuri.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3A3 creează sinergie cu M3A1 și M3A2, deoarece contribuie la aceeași prioritate 3.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată adusă de această măsură se resimte pe 2 nivele, la nivel de produs/schemă de calitate și la nivel de teritoriu/piață de desfacere:

La nivel de produs/schemă de calitate valoarea adăugată este dată de veniturile suplimentare care vor fi generate de toți producătorii care aderă la schema de calitate. Produsele acestora vor fi calitativ superioare, putând fi comercializate la prețuri mai mari. Aceste venituri se traduc în încasări mai mari pentru bugetele locale, în sporirea consumului și investițiilor din partea producătorilor, și deci dezvoltarea continuă a teritoriului. Mai mult, aceste venituri vor încuraja și ceilalți producători să aplice pentru schemele de calitate prezente, dezvoltarea fiind continuă.

La nivel de teritoriu/piață de desfacere, sprijinirea participării la scheme de calitate va duce la conturarea teritoriului GAL ca sursă de produse cu un nivel calitativ înalt, ceea ce reprezintă un marketing foarte bun la nivelul întregii activități economice. Astfel, toate produsele teritoriului vor beneficia de imaginea de ansamblu, crescându-le valoarea.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 566/2004; Legea 1/2005; O.G. nr. 37/2005; Reg. (CE) Nr. 834/2007; Reg. (UE)) nr. 1151/2012;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Producători din domeniul creșterii de animale, colectarea, prelucrarea și procesarea produselor agricole așa cum sunt ele definite în anexa 1 a TFUE.

Beneficiari indirecți: Actori economici locali din domeniul agriculturii/ silviculturii/ industriei alimentare; Alte entități private de pe teritoriul GAL care au legătură cu lanțurile valorice (furnizori, prestatori de servicii etc.); Autoritățile locale (prin veniturile suplimentare aduse în teritoriu)

 1. Tip de sprijin
 • Sprijin forfetar pentru participarea la scheme de calitate.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
  • Este eligibilă sprijinirea participării Solicitantului la o schemă de calitate existentă, în cuantumul stabilit la secțiunea 9 a fișei măsurii.
  • Sunt neeligibile investiții în utilaje, construcții, modernizări.
 2. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.
 • Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum.
 • Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.
 • Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
 • Respectă normele impuse de clasificarea zonei (dacă este zonă HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
 1. Criterii de selecție
 • Criteriul produselor locale: se vor prioritiza Solicitanții care doresc să adere la o schemă de calitate cu următoarele produse: Lactate, produse din carne, produse derivate din flora spontană, produse derivate din nuci, mere, alune, castane, zmeură, trandafir, măceș, mure, afine;
 • Se vor prioritiza producătorii certificați eco;
 • Tipul schemei de calitate;
 • Se vor prioritiza Solicitanții care au în implementare proiecte pe măsurile M3A2 și M3A1.

Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Rata sprijinului este de maxim 3.000€ pe an, pentru o perioadă de 5 ani, și va consta exclusiv în cheltuieli asociate cu participarea la o schemă de calitate.

 1. Indicatori de monitorizare

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 2

Cheltuieli publice totale: 30.000 €

Numărul de locuri de muncă create: 0