Tipul măsurii:

☒ SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii

Măsura 6A1 Diversificare are ca principal scop dezvoltarea economiei rurale prin diversificarea activităților din cadrul teritoriului său, pentru a oferi surse alternative de venit locuitorilor și pentru a valorifica potențialul și oportunitățile teritoriului.

Corelare cu analiza SWOT: unul din punctele forte ale teritoriului este potențialul său turistic, atât în ceea ce privește patrimoniul natural, cât și cel construit și imaterial. Această măsură vine să valorifice acest potențial prin finanțarea dezvoltării activităților non-agricole de agrement și meșteșugărești. Astfel, turiștii care vin în teritoriu să viziteze obiectivele de patrimoniu vor aduce venituri suplimentare prin accesarea serviciilor disponibile și achiziționarea de produse meșteșugărești tradiționale. De asemenea, investițiile în activitățile meșteșugărești vor duce la promovarea și păstrarea elementelor de patrimoniu imaterial.

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), la care măsura contribuie prin asigurarea unei dezvoltări economice durabile, datorită generării de venituri din surse alternative, bazate pe oportunități valorificabile din teritoriu.

Obiectivul specific al măsurii este diversificarea activităților economice din teritoriu prin valorificarea unor puncte forte ale teritoriului, precum potențialul turistic și bogăția patrimoniului local.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prin încurajarea diversificării activităților economice, ceea ce duce la dezvoltarea durabilă a teritoriului (datorită unor surse alternative de generare de venituri).

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) 1305/2013, Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, litera (a) punctul (ii) Ajutor la înființarea întreprinderii pentru […] Activități neagricole în zona rurală, respectiv litera (b) Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (a) din Reg. (UE) 1305/2013, Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, prin sprijinirea unor afaceri mici în domeniile agrement și meșteșuguri/ artizanat.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – datorită finanțării unor investiții care lipsesc în teritoriu, măsura va aduce elemente inovatoare economiei locale.

Protecția mediului –.prin obligativitatea de a respecta anumite norme de protecția mediului (în faza de eligibilitate), respectiv prioritizarea proiectelor care pun accent pe protecția mediului (în faza de selecție).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -;

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6A1 creează sinergie cu M6B1, M6B2, M6B3, M6B4, M6C1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de diversitatea activităților finanțate, care vor duce la generarea unor surse alternative de venit pentru teritoriu. Aceste venituri vor contribui la economia locală atât din punct de vedere al veniturilor mai mari pentru populație, cât și din punct de vedere al impozitelor și taxelor locale. Un alt element de valoare adăugată constă în timpul petrecut de vizitatori în teritoriu: în momentul în care aceștia apelează la servicii de agrement, fie ele închiriere de echipament sportiv sau participarea la o activitate meșteșugărească, petrec mai mult timp în teritoriu și deci cheltuiesc mai mulți bani pe cazare și masă.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 566/2004; Legea 1/2005; O.G. nr. 37/2005; Reg. (CE) Nr. 834/2007; Reg. (UE)) nr. 1151/2012;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: actori economici locali.

Beneficiari indirecți: Actori economici locali din domeniul turismului, vizitatorii teritoriului.

 1. Tip de sprijin
 • Sprijin sub formă de primă forfetară, conform legislației în vigoare
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
  • Acțiuni eligibile:
   • Acțiuni pentru deschiderea/ extinderea unei afaceri în domeniul agrementului sau în activități meșteșugărești/ de artizanat si activitati prestate populatiei.
  • Acțiuni neeligibile
   • Investiții individuale care ameliorează nivelul global de performanță și durabilitate al exploatațiilor agricole ale membrilor formei asociative;
   • Investiții care să vizeze producția primară sau procesarea produselor incluse în Anexa 1 la TFUE;
 1. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.
 • Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum
 • Respectă prevederile sprijinului forfetar și a schemei de minimis
 • Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.
 • Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
 • Respectă normele impuse de clasificarea zonei (dacă este zonă HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
 • În cazul proiectelor cu o componentă de investiție (construcție/ reabilitare), se angajează să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-zona „Mocănime”[1].
 1. Criterii de selecție
 • Relevanță locală: se vor prioritiza proiectele care se preocupă de conservarea și promovarea meșteșugurilor.
 • Diversitatea activităților implicate în proiect;
 • Se vor prioritiza Solicitanții care fac parte dintr-un cluster sau o rețea de cooperare (Beneficiari ai Măsurii M3A1);
 • Se vor prioritiza Solicitanții care au făcut parte din grupul țintă al proiectelor finanțate din Măsura M6B4;
 • Se vor încuraja proiectele care urmăresc comercializarea produselor pe piața locală, așa cum este ea definită de către PNDR;
 • Numărul de locuri noi de muncă create în cadrul proiectului;

Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă per proiect pe această măsură este 50.000€, indiferent de natura proiectului. Nu se acordă valori intermediare, toți solicitanții primind aceeași sumă pentru cheltuieli eligibile.

 1. Indicatori de monitorizare

Cheltuieli publice totale: 500.000€-10

Numărul de locuri de muncă create: 5

[1] Sau varianta finală a acestuia, în cazul în care a fost aprobată și publicată