Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

X SERVICII

 1. Descrierea generală a măsurii
  • Scop și obiective:

Măsura Rural 21 are ca scop îmbunătățirea nivelului de trai a locuitorilor de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum printr-un management urbanistic adecvat.

Corelare cu SWOT: probleme legate de managementul urbanistic inadecvat au fost discutate la mai multe consultări publice, de către locuitorii comunei/ agenții economici locali/ reprezentanți ai administrației locale. Cea mai mare problemă este absența întăbulării blocurilor fizice, ce afectează și proprietarii publici, și cei privați. O altă problemă este dezvoltarea lentă a PUG, ceea ce va ridica problema actualității la finalizare. Deși această măsură nu poate susține/ accelera elaborarea PUG, ea încearcă să rezolve probleme adiacente/ complementare acestuia. De asemenea, administrația locală are dificultăți în a comunica eficient cu locuitorii, de a crea și întreține spiritul de comunitate, iar această măsură vine în sprijinul acestei nevoi, prin susținerea unor proiecte de eficientizare a serviciilor publice.

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c).

Obiectivul specific al măsurii 6 este facilitarea unei dezvoltări urbanistice corespunzătoare în comunele de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (b) din Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, prin finanțarea proiectelor cu impact asupra urbanismului teritoriului, care să valorifice specificul local și care, în același timp, să ofere soluții adecvate problemelor cu care se confruntă spațiul public rural.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020[1], termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere lipsurile din teritoriu enunțate anterior, aproape fiecare proiect va fi inovativ. Măsura în sine este adresată proiectelor care aduc rezolvări noi la probleme vechi, astfel că gradul de inovare este în mare parte asigurat de acest aspect, plus de punctarea sa suplimentară la criteriile de selecție.

Protecția mediului – prin proiecte care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător – limitarea materialelor informative/ utilizarea de materiale reciclate și găsirea de soluții ecologice pentru proiectele cu componente de construcții-montaj.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: această măsură este complementară cu M6B2 Ruralul Atractiv deoarece Beneficiarii acestei măsuri au prioritate la selecție în cazul în care sunt Solicitanți pe Măsura M6B2. Astfel, se realizează o dezvoltare integrată a teritoriului, deoarece pasul următor după realizarea unei infrastructuri și a unor servicii de bază locale funcționale și adecvate este încercarea de a valorifica pe cât posibil resursele locale, iar potențialul turistic este unul din ele;

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6B1 creează sinergie cu M6A1, M6B2, M6B3, M6B4, M6C1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de creșterea atractivității teritoriului pe 2 paliere: pe de o parte, proiectele care vizează investiții în infrastructura locală la scară mică au un impact direct asupra esteticii locale, și deci fac teritoriul mai atractiv pentru turiști, vizitatori etc. Pe de altă parte, proiectele care vizează eficientizarea administrației publice locale cresc atractivitatea teritoriului pentru potențialii investitori, care au încrederea că pot dezvolta o activitate economică durabilă. De asemenea, pe termen lung, aceste rezultate cresc atractivitatea teritoriului la nivel general, oferind argumente în plus pentru stoparea migrării către urban și, de ce nu, întoarcerea în mediul rural a persoanelor.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.G. 26/2000; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Societatea civilă (ONG active în domeniul social sau civic), entități publice (reprezentanți ai UAT , unitate scolara etc.)

Beneficiari indirecți: Populația locală indiferent de vârstă, sex, statut socioeconomic, etnie etc. Actori economici locali.

 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
  • Acțiuni eligibile – proiecte care îmbunătățesc managementul urbanistic și cresc eficiența administrației locale, prin activități de genul (exemplificativ și nu limitativ):
   • Cadastrare/ întăbulare blocuri fizice/ tarlale și proprietăți publice;
   • Re-denumirea străzilor (având inclusă și partea de montaj semne);
   • Elaborarea de manuale de tradiționalism pentru disciplină în construcții;
   • Ecologizarea domeniului public;
   • Dotarea cu echipament de colectare selectivă a deșeurilor din instituțiile publice;
   • Eficientizarea energetică a clădirilor publice/ domeniului public;
   • Terenuri de sport autosustenabile
   • Patinoar autosustenabil
   • Iluminat public cu leduri
  • Acțiuni neeligibile – Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile indicate la cap. 8.1 din PNDR aferente LEADER, completate cu prevederile HG 226/2015.
 2. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.
 • Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum.

In cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie in mod obligatoriu sa aiba sediul sau punctul de lucru pe teritoriul Gal Napoca Porolissum, in schimb este obligatoriu ca activitatiile din cadrul proiectului sa se desfasoare in teritoriul Gal Napoca Porolissum.

 • Respectă prevederile schemei de minimis.
 • Serviciile rezultate din implementarea acestor proiecte vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu.
 • Proiectul propus să nu facă obiectul finanțării prin Programul Național de Cadastrare sau alte programe de finanțare.
 • În cazul investițiilor în sistemul de alimentare cu apă, acesta trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.
 • Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
 • Respectă normele impuse de clasificarea zonei (arie HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
 • În cazul proiectelor cu o componentă de investiție (construcție/reabilitare), se angajează să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-zona „Mocănime”[2].
 • Proiectele cu o componentă de informare demonstrează utilizarea responsabilă a resurselor de hârtie, prin justificarea nevoii cantității de materiale informative solicitate și utilizarea de hârtie reciclată.
 1. Criterii de selecție
 • Numărul de persoane care vor beneficia de activitățile/ rezultatele proiectului (fie capacitatea de deservire a unor investiții, fie grupul țintă al proiectului) raportat la populația totală a UAT în care se implementează proiectul;
 • Abordarea unor probleme cu care se confruntă grupurile vulnerabile/în risc de excluziune socială;
 • Proiecte care contribuie concret la combaterea segregării (de orice tip);
 • Se acordă prioritate proiectelor care vizează obiectivele de patrimoniu și destinate turismului în aer liber.
 • Se acordă prioritate proiectelor depuse de Solicitanți care sunt Beneficiari ai unui proiect pe Măsura M6B2 Ruralul Atractiv.

Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea minimă a unui proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, respectându-se prevederile schemei de minimis, în limita alocării financiare totale a măsurii.

Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

 • Indicatori de monitorizare

Cheltuieli publice totale: 200.000 €

Numărul de locuri de muncă create: 0

Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 15.000

[1] Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572

[2] Sau varianta finală a acestuia, în cazul în care a fost aprobată și publicată