Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

 1. Descrierea generală a măsurii

Măsura Ruralul Atractiv are ca scop transformarea teritoriului GAL Napoca Porolissum într-o destinație atractivă pentru turiști.

Încadrarea în SWOT este justificată prin aspecte identificate la:

Puncte tari: existența a 12 arii protejate (parc național, monument al naturii, sit Natura 2000), toate UAT fiind declarate arii HNV, 6 din 14 UAT-uri cu o concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național (97 de elemente de patrimoniu), la care se adaugă numeroase elemente de patrimoniu construit aflat în proprietate privată (neclasificate ca obiective de patrimoniu, dar la fel de valoroase ca potențial turistic), peste 30 de elemente de patrimoniu imaterial, 26 de festivaluri locale anuale.

Oportunități: plasarea în proximitatea Cluj-Napoca (acces facil prin E60), diversitatea reliefului, biodiversitatea și multitudinea de elemente de patrimoniu uman.

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), la care se contribuie prin dezvoltarea unor puncte forte ale teritoriului, pe baza cărora se poate capitaliza din punct de vedere economic.

Obiectivul specific al măsurii este valorificarea patrimoniului natural, cultural și istoric de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum astfel încât acesta să contribuie la atragerea turiștilor în teritoriu și indirect la dezvoltarea economiei locale.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”, mai exact litera (f) „studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică”.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (b) din Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, prin finanțarea proiectelor a cărui obiectiv principal este valorificare patrimoniului din teritoriu. Acest lucru contribuie la protejarea/potențarea specificului local, ceea ce duce la un aflux crescut de turiști, și deci venituri (la unități de cazare, puncte de agrement/comerț etc.) ceea ce înseamnă bunăstarea agenților economici (locuri de muncă menținute) și dezvoltarea/ diversificarea serviciilor/produselor adresate turiștilor (creare de locuri de muncă). De asemenea, dezvoltarea mediului privat înseamnă majorarea bugetului local, ceea ce se traduce în dezvoltarea serviciilor publice, din nou benefice teritoriului.

Obiective transversale

Inovare – prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020[1], termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Așadar, inovarea este dată de abordarea ecologică a tipurilor de acțiuni sprijinite.

Protecția mediului – se realizează prin o

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: această măsură este complementară cu M6B1 Rural 21 deoarece Beneficiarii acestei măsuri au prioritate la selecție în cazul în care sunt Solicitanți pe Măsura M6B1. Astfel, se realizează o dezvoltare integrată a teritoriului, deoarece valorificarea potențialului turistic nu se poate realiza fără infrastructură și servicii de bază locale;

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6B2 creează sinergie cu M6A1, M6B1, M6B3, M6B4, M6C1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6..

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de sinergia tuturor proiectelor care vor fi implementate în teritoriu:

 • Proiectele din această măsură vor crește atractivitatea teritoriului, ceea ce va duce la creșterea numărului de turiști. Cu cât sunt implementate mai multe proiecte, cu atât turiștii vor petrece mai mult timp în teritoriu și vor cheltui mai mulți bani – valoarea adăugată a turismului e dată de veniturile încasate nu doar la unitățile de primire turistică, ci și la restaurante/ magazine/ furnizori servicii de agrement/ ATM-uri/ unități bancare etc. De asemenea, conservarea/promovarea anumitor elemente de patrimoniu imaterial (meșteșuguri îndeosebi) va duce la apariția unor potențiale surse de venit pentru localnici;
 • Veniturile din turism duc la dezvoltarea și diversificarea activităților economice din teritoriu (mai multe oportunități de agrement), ceea ce înseamnă mai multe locuri de muncă la nivel local;
 • Prosperitatea agenților economici înseamnă și mai multe venituri către consiliile locale, care își vor putea întreține, extinde și diversifica investițiile. Acestea vor duce nu doar la creșterea nivelului de trai, ci și la creșterea atractivității teritoriului pentru turiști;
 • Astfel, valoarea adăugată a acestei măsuri nu este dată doar de sinergia proiectelor sale, ci și de potențialul multiplicator pe care îl are, ducând la o dezvoltare continuă, durabilă și sustenabilă a teritoriului.
 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; O.G. 26/2000; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Entități publice (reprezentanți ai UAT etc.); Reprezentanți ai societății civile care au ca scop promovarea turismului, activități culturale, ocrotirea patrimoniului, activități de ecologie sau care au în proprietate/ custodie obiective de patrimoniu de orice fel – natural/ uman material/ uman imaterial.

Beneficiari indirecți: Populația locală, actorii economici locali (agricultură și servicii, îndeosebi cei implicați în turism, dar nu numai).

 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
  • Acțiuni eligibile sunt investiții în:
   • Valorificarea patrimoniului material (exemplificativ și nu limitativ): reabilitare bunuri (obiectiv de patrimoniu natural/ construit, aflat în proprietate privată/ publică), căi de acces, plasare panouri informative, construire puncte de belvedere/ observație pentru floră/ faună/ elemente de relief, reabilitare/ înființare de trasee turistice/ tematice, dotare de puncte de geo-caching, dotarea spațiilor destinate turismului în aer liber – locuri de picnic, debarcadere/ pontoane etc.
  • Acțiuni neeligibile:
   • Investiții sau dotări ale unităților de învățământ.
   • Investiții sau dotări în structurile de primire turistică.
   • Reabilitare căi de acces care nu duc direct la un obiectiv de patrimoniu.
 1. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.
 • Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum
 • Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
 • Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.
 • Respectă prevederile schemei de minimis.
 • De rezultatele proiectului poate beneficia orice persoană, indiferent de vârstă, sex, statut social, etnie, naționalitate etc. iar Solicitantul va asigura respectarea principiilor nediscriminării și egalității de șanse.
 • Respectă normele impuse de clasificarea zonei (dacă este zonă HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
 • În cazul proiectelor de valorificare a patrimoniului cultural-istoric, se angajează să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-zona „Mocănime”[2].
 • Include rezultatul proiectului în circuitul turistic local ce va fi dezvoltat prin intermediul proiectelor de cooperare.
 1. Criterii de selecție
 • Numărul de persoane care vor beneficia de pe urma proiectului raportat la numărul locuitorilor UAT unde se realizează proiectul.
 • Includerea rezultatelor într-un circuit turistic.
 • Proximitatea de locuri de cazare disponibile, ca raport dintre numărul de locuri disponibile și distanța până la unitatea/unitățile de primire turistică.
 • Se acordă prioritate proiectelor depuse de Solicitanți care sunt Beneficiari ai unui proiect pe Măsura M6B2 Ruralul Atractiv.

Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

 

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, respectându-se prevederile schemei de minimis, în limita alocării financiare a măsurii.

Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile

 

 1. Indicatori de monitorizare

Cheltuieli publice totale: 756.835€

Numărul de locuri de muncă create: 3

Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 20.000

[1] Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572

[2] Sau varianta finală a acestuia, în cazul în care a fost aprobată și publicată