Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

☒ SERVICII

 1. Descrierea generală a măsurii
  • Scop și obiective:

Măsura Ruralul Sănătos are ca scop creșterea nivelului de trai a locuitorilor de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum.

Corelarea cu SWOT: la consultările din teritoriu populația a specificat ca punct slab lipsa accesului la personal specializat în servicii medicale. Reprezentanții sistemului de sănătate care au participat la consultări (medicii de familie din teritoriu) au reclamat ca puncte slabe: lipsa informării populației cu privire la starea lor de sănătate, și anume faptul că vizita la medic de cele mai multe ori vine în momentul în care simptomele afecțiunii sunt foarte grave; lipsa informării populației cu privire la importanța controalelor medicale regulate, care ar face ca multe dintre afecțiuni să fie evitate/tratate cu mult mai puține resurse (și din partea medicilor, și din partea pacienților); lipsa informării populației cu privire la un stil de viață sănătos (alimentație, comportament, vestimentație, igienă), dovedită de faptul că multe dintre afecțiunile manifestate de către pacienți sunt strâns legate de stilul de viață (hipertensiune, afecțiuni cardiace etc.) O altă problemă este lipsa unor servicii de urgență. Chiar dacă zona nu e izolată, accesul în teritoriu poate fi dificil din Cluj-Napoca, de exemplu. Astfel, dotarea unor servicii de salvamont și puncte de urgență ar ajuta la dezvoltarea teritoriului nu doar în domeniul sănătății, ci ar crește și atractivitatea teritoriului pentru turiști.

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), prin facilitarea unor servicii de bază care să ajute la bunăstarea teritoriului și, indirect, la dezvoltarea economică (printr-o populație mai sănătoasă și deci mai productivă).

Obiectivul specific al măsurii 5 este creșterea nivelului de sănătate al populației de pe teritoriul Napoca Porolissum, prin campanii focalizate pe prevenirea afecțiunilor cel mai frecvent întâlnite.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”, mai exact litera (d) „investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”;

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (b) din Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare, prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020[1], termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere lipsurile din teritoriu enunțate anterior, fiecare proiect va fi inovativ. Mai mult, vor fi încurajate proiectele de activități concrete (campanii de vaccinare, de screening etc.) cu un impact direct asupra populației și o abordare proactivă, participativă și care să încurajeze implicarea comunității.

Protecția mediului, prin încurajarea unor proiecte care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (un aspect important fiind limitarea materialelor informative pe suport de hârtie și încurajarea utilizării de materiale reciclate pentru producerea acestora.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Cu M6B4 Ruralul Incluziv, pentru că se prioritizează proiectele care vizează servicii derulate prin centrele multifuncționale înființate/ dotate prin M6B4 Ruralul Incluziv.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6B3 creează sinergie cu M6A1, M6B1, M6B2, M6B4, M6C1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de bunăstarea populației din teritoriu. Fiecare proiect va contribui cu rezultatele sale la o populație mai puțin expusă afecțiunilor, ceea ce se traduce în resurse economisite pentru tratamentul acestor afecțiuni. De asemenea, acest aspect se va face resimțit și în productivitatea muncii, care va crește datorită diminuării absenteismului pe motive de sănătate și datorită condiției mai bune a muncitorilor. Toate acestea duc la venituri mai mari în cadrul teritoriului. Mai mult, prevenirea afecțiunilor va duce și la o decongestionare a sistemului medical local, care va fi disponibil pentru tratarea eficientă a persoanelor suferind de afecțiuni grave, care au nevoie de acest lucru. Deși dificil de cuantificat exact, valoarea adăugată a acestei măsuri este evidentă pentru teritoriul GAL.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; O.G. 26/2000; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: reprezentanți ai societății civile care au în obiectul de activitate derularea de servicii sau implementarea de campanii de conștientizare în sănătate/ igienă/ prevenire; entități publice.

Beneficiari indirecți: populația locală, indiferent de vârstă, sex, statut social, nivel de educație, etnie etc.

 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
  • În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte de investiții, dotare și implementare de activități:
   • Înființarea și dotarea unor puncte de prim-ajutor – pentru salvamont sau de alt tip;
   • Achiziționarea unei salvări/ achiziția de echipamente care să permită accesul personalului/echipamentului medical în zone cu acces dificil;
   • Derularea unor campanii de informare privind importanța vaccinării populației din teritoriu;
   • Derularea unor campanii de screening (testare pentru anumite afecțiuni);
   • Implementarea unor campanii de promovare a unui stil de viață sănătos – în ceea ce privește sedentarismul, dieta, igiena, educația sexuală; oferirea de servicii de planning familial;
 1. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.
 • Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum.

In cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie in mod obligatoriu sa aiba sediul sau punctul de lucru pe teritoriul Gal Napoca Porolissum, in schimb este obligatoriu ca activitatiile din cadrul proiectului sa se desfasoare in teritoriul Gal Napoca Porolissum

 • Respectă prevederile schemei de minimis.
 • Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său, dacă va fi finanțat, o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.
 • Toate serviciile oferite prin aceste proiecte, fie ele în cadrul unei infrastructuri înființate/ dotate, fie în cadrul campaniilor implementate de către solicitanți vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu.
 • Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
 • Respectă normele impuse de clasificarea zonei (arie HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
 • În cazul proiectelor cu o componentă de investiție (construcție/reabilitare), se angajează să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-zona „Mocănime”[2].
 1. Criterii de selecție
 • Numărul de persoane care vor beneficia de activitățile/ rezultatele proiectului (fie capacitatea de deservire a unor investiții, fie grupul țintă al proiectului) raportat la populația totală a UAT în care se implementează proiectul;
 • Abordarea unor probleme cu care se confruntă grupurile vulnerabile/în risc de excluziune socială;
 • Proiecte care contribuie concret la combaterea segregării (de orice tip);
 • Se vor prioritiza proiectele care vizează servicii derulate prin centrele multifuncționale înființate/ dotate prin M6B4 Ruralul Incluziv.

Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect trebuie să fie 5.000€.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, respectându-se prevederile schemei de minimis, în limita alocării financiare totale a măsurii.

Intensitatea sprijinului va fi după cum urmează: 100%

 

 1. Indicatori de monitorizare

Cheltuieli publice totale: 50.000€ 1

Numărul de locuri de muncă create: –

Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 400

[1] Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572

[2] Sau varianta finală a acestuia, în cazul în care a fost aprobată și publicată