Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

 1. Descrierea generală a măsurii

Măsura Ruralul Incluziv are ca scop combaterea excluziunii sociale de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum.

Corelare SWOT:

Puncte slabe (și modul în care măsura va contribui la rezolvarea lor):

 • Existența în teritoriu a 2912 persoane de etnie romă înregistrate, deservite de un singur expert pe problemele romilor (în orașul Huedin, unde există o comunitate de romi de 1057 de persoane). Înființarea unor infrastructuri care vor facilita integrarea persoanelor de etnie romă în comunitățile locale va atrage și alți experți în teritoriu;
 • Inexistența mediatorilor în teritoriu – având în vedere problemele abordate de măsură, proiectele vor aduce în teritoriu experți, astfel și această problemă va fi adresată. Mai mult, prin intermediul proiectelor, mediatorii vor avea și contextul (resursele materiale și umane) pentru a furniza servicii de calitate grupului țintă;
 • 6 din 14 UAT-uri au comunități rome, 1 cu comunitate romă clasată HIGHPROB[1]prin abordarea integrată a proiectelor acestei măsuri se urmărește creșterea nivelului de trai în toate comunitățile cu risc de sărăcie sau excluziune;
 • Grad redus al serviciilor sociale în județ (locul 23 din 41 la nivel național) – prin această măsură se vor înființa structuri care să presteze servicii sociale în teritoriu; Număr mic de ONG-uri care activează în teritoriu – Structurile înființate prin această măsură reprezintă platforme de sprijin (infrastructură, dotări, logistică, resurse umane, expertiză) pentru ONG-urile doritoare să acționeze în teritoriu.

Puncte tari (și modul în care măsura le va valorifica):

 • Teritoriul e bogat în floră spontană, în prezent exploatată neoficial, și deci cu rentabilitate scăzută, de către comunitățile de etnie romă;
 • Număr mare de elemente de patrimoniu imaterial (meșteșuguri, prezente în 5 din 14 UAT-uri)/ Potențial turistic mare, care poate furniza o piață de desfacere – Toate acestea pot fi valorificate odată cu favorizarea incluziunii sociale, creșterea nivelului de pregătire și stimularea spiritului antreprenorial în rândul grupurilor vulnerabile.

Oportunități (și modul în care măsura le va valorifica):

 • Proximitatea de un pol universitar, cu expertiza necesară pentru furnizarea de servicii sociale de calitate (metode/ tehnici inovative);
 • Proximitatea unui centru urban, care e o piață de desfacere pentru bunurile produse din teritoriu.

Obiectiv de dezvoltare rurală la care această măsură: „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), prin dezvoltarea unor centre multifuncționale de incluziune socială, care vor facilita evoluția spre o serie de comunități integrate economic și social.

Obiectivul specific: Facilitarea accesului la servicii de bază a grupurilor minoritare (îndeosebi cele de etnie romă) și vulnerabile izolării/excluziunii sociale, prin dezvoltarea unor infrastructuri de integrare socială și economică.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20  din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”, mai exact litera (d) „Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”, prin investițiile în structuri care permit incluziunea grupurilor dezavantajate și oferirea de servicii favorabile unor comunități integrate și incluzive.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (b) din Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”.

Obiective transversale:

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020[2], termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere lipsa unor infrastructuri sociale în teritoriu, fiecare proiect va fi inovativ, cu componente obligatorii care să combată segregarea de orice tip.

Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte a care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (un aspect important fiind limitarea materialelor informative și încurajarea utilizării de materiale reciclate).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6B4 creează sinergie cu M6B1, M6B2, M6B3, M6A1, M6C1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Dezvoltarea capacității resursei umane – prin implementarea proiectelor se vor crea echipe care să furnizeze servicii sociale în teritoriu, ceea ce va facilita extinderea acestora spre alte comunități sau tipuri de servicii oferite.

Diversificarea activităților – înființarea și funcționarea infrastructurilor sociale generează nevoia altor bunuri și servicii. Furnizarea lor de la nivel local este un element de valoare adăugată care nu trebuie ignorat; Dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă și puternică – prin favorizarea incluziunii sociale, grupurile din teritoriul vor interacționa și colabora, întărindu-se ideea de o singură comunitate și identitate locală.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.G. 26/2000; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010.

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Direcți: Societatea civilă/ Entități publice furnizori de servicii sociale pe de teritoriul GAL si Asociatia Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum.

Indirecți (grup țintă): persoanele de pe teritoriul GAL, îndeosebi cele aparținând grupurilor vulnerabile, precum cele de etnie romă, în risc de (sau aflați în) excluziune socială.

 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
  • Sunt eligibile proiecte de înființare/ dotare centre multifuncționale de incluziune socială. Acestea vor permite derularea de servicii sociale. Termenul de „multifuncțional” se referă la posibilitatea de a susține concomitent/ complementar activități integrate de combatere a sărăciei și riscului de excluziune socială (exemplificativ și nu limitativ): formare profesională, educație formală/ non-formală, activități recreative, consiliere profesională, planning familial, sprijin pentru prevenirea părăsirii timpurie a școlii, sprijin pentru inserare pe piața muncii, programe de ucenicie, mentorat, mediere pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, acțiuni care să promoveze incluziunea socială, acțiuni de combatere a segregării, activități de responsabilizare civică etc.
  • Investitii in crearea, imbunatatirea/modernizarea, extinderea, dotarea tuturor tipurilor de infrastucturi la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei pentru dezvoltarea serviciilor sociale, conform HG 867/2015
  • Dotarea centrelor multifunctionale pentru asigurarea serviciilor locale de baza( asistenta sociala, programe pentru copii si tineri, programe de integrare pentru rromi, programe de instruire, programe de educatie preventive, programe pentru persoane cu dizabilitati etc.)

 

 • Acțiuni neeligibile:
  • Acțiuni care nu respectă principiile non-segregării și desegregării, conform „Ghidului adresat Statelor Membre pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții în combaterea segregării teritoriale și școlare.”[3]
  • Nu sunt eligibile proiecte care finanțează infrastructuri de tip rezidențial. Centrul multifuncțional poate să fie înființat pentru a permite desfășurarea de activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă – de exemplu crearea unor echipe multifuncționale utilizând resursa umană locală pentru a reabilita locuințele grupului țintă – însă centrul în sine nu poate oferi servicii de rezidență către grupul țintă.
 1. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită de HG 226/2015.
 • Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.
 • Serviciile oferite în urma implementării proiectelor, deși vor fi focalizate pe combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială în comunitățile vulnerabile (îndeosebi cele de etnie romă), vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu.
 • Proiectul include intervenții in una din zonele identificate ca având risc de excluziune socială (marginalizare) în Analiza Diagnostic
 • Proiectul va demonstra asigurarea sustenabilității, fie prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU prin măsura 5.2, fie prin accesarea altor surse de finanțare.
 • Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
 • Respectă normele impuse de clasificarea zonei (arie HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
 • În cazul proiectelor cu o componentă de investiție (construcție/reabilitare), solicitanții vor trebui să se angajeze să respecte îndrumarele alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-zona „Mocănime”[4].
 1. Criterii de selecție
 • Numărul de persoane care vor beneficia de activitățile/ rezultatele proiectului (fie capacitatea de deservire a unor investiții, fie grupul țintă al proiectului) raportat la populația totală a UAT în care se implementează proiectul;
 • Includerea în grupul țintă a comunităților dezavantajate, îndeosebi cele de etnie romă (Fără a fi dedicate exclusiv acestor comunități, dar care să prevadă concret includerea lor);
 • Abordarea unor probleme cu care se confruntă grupurile vulnerabile/în risc de excluziune socială;
 • Contribuția concretă la combaterea segregării (de orice tip);
 • Se vor prioritiza proiectele care presupun modernizarea unor construcții existente.

Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

 

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, respectându-se prevederile schemei de minimis, în limita alocării financiare totale a măsurii.

Intensitatea sprijinului va fi după cum urmează: 100%

 • Indicatori de monitorizare

Cheltuieli publice totale: 250.000€

Numărul de locuri de muncă create: 5

Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 2.500

[1] Conform Raportului Comunitățile de Romi din România – O hartă a sărăciei comunitare prin sondajul PROROMI

[2] Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572

[3] http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_se-gregation_en.pdf

[4] Sau varianta finală a acestuia, în cazul în care a fost aprobată și publicată