Descarcă varianta Word cu track changes: 06 Cap 5 M6C1 ITC Rural cu track

Nota nr. 233417 din 08.08.2017

Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

X SERVICII

 1. Descrierea generală a măsurii
  • Scop și obiective:

Măsura ITC Rural are ca scop sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) pe teritoriul GAL Napoca Porolissum

Corelare SWOT: Necesitatea investițiilor e dată de faptul că aproape jumătate din localitățile din teritoriu nu au acces la aceste servicii (32 din 71). Tehnologia informației și a comunicațiilor devine din ce în ce mai importantă pentru comunitate și economie, astfel încât accesul la internet de mare viteză, chiar dacă în prezent este o opțiune, în viitorul apropiat va deveni o necesitate. Aspecte precum controlul de la distanță al echipamentelor agricole, supraveghere cu camere wireless, optimizarea parametrilor de cultură în solarii/sere și utilizarea unor sisteme online de promovare/ distribuție/ logistică/ marketing pot fi greu de imaginat în acest moment, însă se vor infiltra în viața de zi cu zi cât de curând. Mai mult, aceste tehnologii sunt deja utilizate în teritoriu sau solicitate, cum ar fi utilizarea unor tehnologii de ultimă oră pentru supravegherea fondului forestier. Un exemplu al nevoii de acces broadband este dat de zona Scrind-Frăsinet, Doda Pilii, Smida (comuna Mărgău) și Giurcuța de Sus (comuna Beliș), care sunt dezvoltate din punct de vedere turistic, iar servicii superioare de internet ar duce la creșterea calității unităților de cazare și accesul la alte modalități de promovare/ gestiune/ aprovizionare. De asemenea, serviciile de bază oferită populației precum cele pentru situații de urgență și salvamont ar funcționa mai eficient, având încă o metodă de comunicare la îndemână în cazul urgențelor (cu impact și asupra activității turistice).

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c).

Obiectivul specific este facilitarea accesului la servicii superioare în ceea ce privește TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) pe teritoriul GAL Napoca Porolissum.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”

Măsura corespunde obiectivelor art. 20, lit. (c) din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale ” – „Infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare”.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6C prevăzut la art. 5, al. 3, lit. (a) din Reg. (UE) 1305/2013, „Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale.”

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020[1], termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere faptul că proiectele sunt eligibile exclusiv pe zonele unde aceste servicii nu sunt prezente, investițiile vor aduce un element inovativ în teritoriu, atât în ceea ce privește infrastructura Broadband, cât și soluțiile publice de e-guvernare

Protecția mediului – măsura ITC Rural contribuie la obiectivul transversal protecția mediului prin încurajarea unor proiecte a care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător. Un aspect important în acest caz este respectarea prevederilor legate de zonele de tip HNV, siturile Natura 2000 și parcurile naturale, care va fi un criteriu de eligibilitate. De asemenea, implementarea unor soluții electronice de e-guvernare duc la economisirea unor resurse consumabile precum hârtia, ceea ce contribuie la protecția mediului.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6C1 creează sinergie cu M6B1, M6B2, M6B3, M6B4, M6A1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de oportunitățile pe care le deschide teritoriului în care se implementează: pentru teritoriile care au o activitate turistică bogată, accesul broadband reprezintă un serviciu în plus oferit turiștilor, modalități noi de promovare, de dezvoltare, conectarea la rețele/circuite turistice locale/regionale etc. Pentru administrația locală înseamnă modalități mai eficiente de comunicare și gestiune, pentru școală și bibliotecă reprezintă acces la resurse educaționale superioare și la un cost foarte mic; Pentru unitățile economice (fie ele implicate în agricultură/ silvicultură/ industrie alimentară sau nu) reprezintă comunicare mai eficientă cu clienți/ parteneri/ furnizori, utilizarea unor tehnologii/ metode mai eficiente (supraveghere și control de la distanță a echipamentelor/ personalului etc.) Pentru populație reprezintă un mijloc eficient și ieftin de comunicare și acces la informații, atât din perspectiva utilizării personale, cât și din prisma utilizării unor soluții publice de e-guvernare.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.G. 26/2000; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010; Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, (cu trimitere la  art. 40-Transparenta si art. 25- Accesul deschis ) publicată în Monitorul Oficial cu nr. 559 din data de 25 iulie 2016;

-HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții

finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016; aplicabilitate – 27 februarie 2017

-Se completeaza faptul ca investitiile pt infrastructura de broadband intra sub incidenta prevederilor regulamentului nr. 1407/2013

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Societatea civilă, Entități publice, Asociatia Gal Napoca Porolissum, IMM, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004, ce activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – pentru infrastructura de comunicații în bandă largă; ADI, APL cu respectarea legislatiei specifice

Nota: Solicitantii sprijinului financiar acolocat prin aceasta masura, care urmeaza sa activeze in domeniul de activitate TIC au obligatia sa notifice Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, potrivit legislatiei in vigoare.

-Solicitantii au obligatia de a obtine de la INSSC avizul asupra documentatiei tehnice, aferente cerereii de finantare si avizul se ataseaza obligatoriu la cererea de finantare

 

Beneficiari indirecți: populația de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum, actorii economici locali, administrațiile publice locale.

 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
  • În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte care urmăresc extinderea rețelei de internet de bandă largă (broadband) în localitățile care nu dispun de aceste servicii.
   • Este eligibilă atât modernizarea unei rețele existente astfel încât să permită viteze mai mari, cât și instalarea unei infrastructuri noi.
   • Este eligibilă crearea unei rețele de acces și/sau distribuție
   • Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale (lucrări, echipamente, software, inclusiv toate elementele de reţea) cu o viteză de transfer best effort de minim 30Mbs.
   • Implementarea unor sisteme de e-guvernare: sistem online de evidență și plată a impozitelor locale, proiecte de tipul „funcționarul electronic”, punerea în folosință a unor sisteme de informare publică/actualizarea acestora (website-ul comunei, portalul de afaceri al comunei, înființarea unui sistem public de anunțuri locale, afișier electronic, info-kiosk etc.)
   • Sisteme de supraveghere video a UAT-urilor
   • Sisteme de booking online complexe
   • Aplicatii online pentru promovare
   • Sisteme de plata online a aimpozitelor si taxelor locale.
   • Panouri de informare –afişier electronic, aplicaţii online, etc
   • Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune
   • crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;

6.1.12 modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial,inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband.

6.1.13investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).

6.1.14 Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale,

care, pe lângă acțiunile de la pct. 6.1.11 și 6.1.12 presupune și:

-crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;

6.1.15 investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.

Pentru actiunile de la 6.1.10 pana la 6.1.15 pot fi eligibile urmatoarele:

lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network),de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;

– realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;

– finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);

– finanțarea sistemelor de software necesare

– instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital și routere, puncte de prezență etc.

Notă: Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor,dezvoltare de soft pt toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor de broadband.

 1. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.
 • Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum.

In cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie in mod obligatoriu sa aiba sediul sau punctul de lucru pe teritoriul Gal Napoca Porolissum, in schimb este obligatoriu ca activitatiile din cadrul proiectului sa se desfasoare in teritoriul Gal Napoca Porolissum. .

 • Respectă prevederile schemei de minimis.
 • Sprijinul acordat pentru investițiile în infrastructura de comunicații în bandă largă este eligibil doar în spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix, pe baza listei cu zonele albe întocmită de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM). Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investiții.
 • GAL-ul va prevedea în apelul de selecție aferent lansării măsurii faptul că în contractul de finanțare vor fi cuprinse anumite condiții tehnico economice prin care potențialii beneficiari vor asigura accesul la infrastructura de broadband pentru furnizorii de rețele de comunicații electronice, în vederea respectării prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 154/2012.
 • Proiectele cu o componentă de informare demonstrează utilizarea responsabilă a resurselor de hârtie, prin justificarea nevoii cantității de materiale informative solicitate și utilizarea de hârtie reciclată.
 • Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze proiectul de investiții, solicitantul sprijinului financiar trebuie să solicite de la primăriile comunelor de care aparțin localitățile (satele) respective, o adresă din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă.Adresa prin care primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație de construire, se depune la dosarul cererii de finanțare. În caz contrar localitatea respectivă nu este eligibilă.”

8. Criterii de selecție

 1.  
 • Criteriul acţiunilor inovative – care se realizează pentru prima dată în teritoriul GAL
 • Criteriul deservirii minorităţilor, tinerilor sau femeilor
 • Criteriul investiţiilor/serviciilor care deservesc mediul de afaceri
 • Criteriul creării de noi locuri de muncă
 • Criteriul care prevede costul si tipul lucrarii:

Pentru proiecte concurente pe același teritoriu, vor fi prioritizate proiectele care se adresează lucrărilor de modernizare (cost mai mic) înaintea celor care au ca obiect construirea infrastructurii de broadband

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, respectându-se prevederile schemei de minimis.

 • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

10. Indicatori de monitorizare

Indicatori specifici Domeniului de Intervenție:

 • Populație netă care beneficiază de servicii TIC: 5.000

Indicatori specifici LEADER:

 • Cheltuieli publice totale: 100.000€
 • Numărul de locuri de muncă create: 0
 • -numarul de gospodarii din spatial rural 10

[1] Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572