FIȘA MĂSURII M3A1 - COOPERARE

Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

X SERVICII

 1. Descrierea generală a măsurii

Măsura 3A1 are ca principal scop dezvoltarea durabilă a economiei pe teritoriul GAL Napoca Porolissum, prin încurajarea cooperării pe orizontală și verticală între actorii locali.

Cooperarea pentru organizarea lanțului scurt si a piețelor locale poate fi incurajată si creată în diferite moduri:

 • Cooperarea în vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt/pietelor locale

 • Cooperarea în vederea depozitarii si ambalarii in comun a produselor in lantul scurt/piete locale

 • Cooperarea în vedrea organizarii vanzarii pe piata locala

 • Cooperarea în vederea promovarii legate de existenta lantului scurt de aprovizionare si infomarea clientilor.

 • Cooperarea în vederea aplicarii schemelor de calitate.

Corelare cu analiza SWOT: în ciuda potențialului pe anumite domenii de activitate (creșterea animalelor, exploatare forestieră, turism) un punct slab este absența unor produse și servicii competitive, destinate consumatorului final. Măsura intervine asupra acestei nevoi, într-un mod care să rezolve problema – facilitarea cooperării pe orizontală și verticală a actorilor economici din teritoriu. Astfel, teritoriul se va dezvolta complet, cu produse a căror valoare adăugată este capitalizată integral. De asemenea, din activitățile prestate în teritoriu rezultă produse secundare insuficient valorificate (cum ar fi lâna în cazul creșterii de ovine). Sprijinirea unor grupuri în cadrul cărora actorii locali dezvoltă o rețea de cooperare în care să acționeze sincronizat, oferă oportunități de valorificare a tuturor produselor din teritoriu, astfel atenuând unele din punctele slabe identificate (lipsa procesării produselor primare, de exemplu) și valorificând punctele tari ale acestuia (valorificarea materiilor prime și a potențialului turistic existent).

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), la care măsura contribuie prin asigurarea unui cadru de dezvoltare economică, mai degrabă decât a unor afaceri individuale, a căror integrare în teritoriu trebuie consolidată cât mai bine.

Obiectivul specific al măsurii este crearea unor grupuri de actori locali care să coopereze pentru a-și îmbunătăți produsele/serviciile oferite și pentru a dezvolta servicii/produse comune.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 3 „Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură” prin încurajarea activităților economice care lipsesc din teritoriu și sunt necesare pentru ca produsele și serviciile să formeze un lanț valoric complet, care să confere valoare adăugată.

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) 1305/2013, „Sprijinul din cadrul acestei măsuri este acordat pentru a promova forme de cooperare care implică cel puțin două entități, alineatul 1, litera b) crearea de clustere și rețele și alineatul (2), literele (b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier; (c) cooperarea între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural; (d) cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora; (e) activități de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale;

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 3A prevăzut la art. 5, al. 3, lit. (a) din Reg. (UE) 1305/2013, „Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale”, prin facilitarea cooperării între actorii economici locali din teritoriu.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – prin finanțarea unor inițiative care nu există momentan în teritoriu, respectiv rețele de cooperare pe verticală și orizontală între actorii locali. Chiar dacă în teritoriu există grupuri de producători sau cooperative agricole, acestea sunt exclusiv între producătorii primari. Această măsură va aduce în teritoriu rețele care să coopereze pentru îmbunătățirea produselor lor și pentru a dezvolta produse comune, ceea ce este inovativ pentru teritoriu.

Protecția mediului – se realizează prin obligativitatea respectării unor criterii de protecția mediului (minime în faza de eligibilitate și suplimentare în cea de selecție).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu măsura M3A2 Integrare economică, deoarece membrii rețelelor de cooperare formate în această măsură au prioritate la selecție în cadrul acelei măsuri; Măsura mai este complementară și cu M6A1 Diversificare, deoarece membrii rețelelor finanțate prin această măsură sunt punctați în plus în procedura de selecție a acelei măsuri. Astfel, se asigură o dezvoltare integrată, care prin aceste elemente de complementaritate între măsuri vor permite membrilor rețelelor formate să își dezvolte afacerile cât mai mult, astfel încât întreg parteneriatul să devină mai puternic.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3A1 creează sinergie cu M3A2 și M3A3, deoarece contribuie la aceeași prioritate 3.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte direct la nivel economic, deoarece integrarea actorilor economici în teritoriu va fi realizată mai pertinent, rețele create având 2 mari avantaje: capacitatea necesară pentru a identifica oportunitățile de pe piață și de le valorifica; capacitatea de a colabora pentru a oferi produse și servicii mai bune, care să beneficieze de know-how-ul rețelei. Astfel, aceste rețele nu doar că vor crea produse și servicii cu valoare adăugată ridicată, ci se vor asigura și de desfacerea acestora pe piața corespunzătoare.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 566/2004; Legea 1/2005; O.G. nr. 37/2005; Reg. (CE) Nr. 834/2007; Reg. (UE)) nr. 1151/2012;

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Forme asociative conform legislației în vigoare, sau parteneriate constituite pe baza unor acorduri de parteneriat, care în cadrul său reunesc cel puțin 5 actori economici din domeniile: agricultură, creșterea animalelor, exploatare forestieră, turism, artizanat unitati scolare, cercetare, educational si sondarea opiniei publice.

Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare, din cel putin un partener din categoriile de mai jos, si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol: fermieri, microintreprinderi, intreprinderi mici, organizatii neguvernamentale, consilii locale, unitati scolare, sanitare, de agrement, si de alimentatie publica.

Parteneriatul poate avea ca membri si persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect sa fie cel putin PFA, II, IF (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare)

Beneficiarii indirecți: Alți actori economici locali ce colaborează cu beneficiarii direcți.

 1. Tip de sprijin

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;

 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

6.1 Acțiuni eligibile:

 • Acțiuni specifice pentru dezvoltarea în comun a unor produse și servicii superioare celor existente pe piață.

 • Acțiuni specifice pentru stabilirea unui lanț scurt de aprovizionare sau pentru distribuția pe piața locală a produselor/ serviciilor generate de actorii locali din cadrul proiectului de cooperare.

 • Acțiuni de promovare și marketing al produselor oferite de rețeaua creată (evenimente de promovare, campanii de marketing etc.)

6.1.4 Realizarea de produse/tehnologii/servicii inovatoare pentru teritoriu, sunt considerate actiuni eligibile, actiunile prevazute in planul de marketing/studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii:

 • Studii/planuri

 • Costurile de functionare a cooperarii

 • Costurile directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului

 • Costuri de promovare

 • Acțiuni neeligibile

  • Investiții individuale care ameliorează nivelul global de performanță și durabilitate al exploatațiilor agricole ale membrilor formei asociative;

 1. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:

 • Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.

 • Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum.

În cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie in mod obligatoriu sa aiba sediul sau punctul de lucru pe teritoriul Gal Napoca Porolissum, in schimb este obligatoriu ca activitatiile din cadrul proiectului sa se desfasoare in  teritoriul Gal Napoca Porolissum.

 • Are în componență cel puțin 2 actori economici din teritoriul GAL implicați în domeniul de activitate pe care dorește să realizeze investiția, de exemplu: dacă investiția presupune realizarea unui centru de procesare/ambalare produse din fructe de pădure, Solicitantul trebuie să aibă în componență cel puțin 2 producători/centre de colectare de zmeură, mure, trandafir, măceș, afin etc.

 • Respectă prevederile schemei de minimis.

 • Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.

 • Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).

 • Respectă normele impuse de clasificarea zonei (dacă este zonă HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.

 • Solicitantul trebuie sa prezinte un Acord de Cooperare in care se specifica rolul fiecarui partener in proiect si care are o durata cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea

 • Investitia trebuie sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura

 • Actiunile proiectului trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala si /sau judeteana aprobata

 • Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare.

 • Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezenta un concept de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul si o descriere a activitatilor de promovare propuse

 1. Criterii de selecție

 • Numărul de parteneri implicați;

 • Diversitatea activităților implicate în proiect;

 • Încurajarea activităților locale – se vor prioritiza proiectele solicitanților implicați în următoarele domenii de activitate sau care au legătură cu următoarele domenii de activitate: creștere bovine/ ovine/ suine, cultivare cartofi/afin/rapiță/ flori/ plante medicinale/ zmeur/ mur cu ghimpi/ trandafir/ măceș/ corn/ alun/ castan/ nuc/ floră spontană; activități meșteșugărești; turism; exploatare forestieră;

 • Se vor încuraja proiectele care urmăresc realizarea de produse certificate eco;

 • Se vor încuraja proiectele care urmăresc realizarea unui lanț scurt de aprovizionare, așa cum este el definit în Reg. (UE) nr. 807/2014;

 • Se vor încuraja proiectele care urmăresc comercializarea produselor pe piața locală, așa cum este ea definită de către PNDR;

 • Numărul de locuri noi de muncă create în cadrul proiectului;

 • Se vor încuraja proiectele depuse de solicitanți membri ai unui PEI.

Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă per proiect pe această măsură este 5.000€.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 30.000€, în limita alocării financiare totale a măsurii.

Intensitatea sprijinului financiar este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

 1. Indicatori de monitorizare

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 5

Cheltuieli publice totale: 30.000€

Numărul de locuri de muncă create: 0