Servicii de formare

Clarificare: Ofertele privind achizitiile de servicii pot fi transmise si prin email la adresa contact@napocaporolissum.ro . Acestea vor respecta termenul limita de primire stabilit, vor fi printate la primire si inregistrate la sediul GAL

Denumire: Servicii de formare pentru proiectul “Dezvoltarea Piețelor Locale Exclusiv Prin Lanțuri Scurte Pentru Produse Agricol Montan” SM. 16.4
Cod CPV: 80000000-4 Servicii de învăţământ şi formare profesională (Rev. 2)
Data postare: 28.11.2017
Valoare estimata lei fara TVA: 60.945
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data si ora limita de depunere: 08.12.2017 ora 12
Termen de prestare: cel mult 19 luni de la data atribuirii
Depunerea ofertelor: la sediul GAL (Gilău, str. Principală, nr. 55 A) , program in zilele lucratoare: 9-12 si in SEAP
Modul de prezentare a ofertei: Oferta tehnica , oferta financiara si modelul de contract asumat se vor depune la sediul GAL in plic sigilat. Plicul va fi inscriptionat cu denumirea achizitiei si denumirea ofertantului.
Oferta tehnica va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate in concordanta cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini. Ofertantul desemnat castigator va pune la dispozitie o copie a Certificatului ONRC din care sa reiasa corespondenta activitatilor inscrise cu obiectul contractului (Cod CAEN 8559). Certificatul nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni.
Oferta financiara scrisa va exprima valoarea totala a serviciilor prestate precum si defalcarea pe componentele acesteia, se va exprima in lei si nu va contine TVA si se va intocmi conform formularului de oferta din documentatia de atribuire. Pretul contractului ramane neschimbat pe toata durata de derulare.
Ofertantii au obligatia sa posteze in catalogul electronic din SEAP valoarea ofertei financiare precizata in propunerea oferta scrisa. Atribuirea se va face “online” din catalogul SEAP dintre ofertele care corespund cerintelor tehnice.
OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.
Clarificari: Se pot solicita la adresa contact@napocaporolissum.ro pana cel tarziu la data de 05.12.2017 ora 10
Ofertanti:
Ofertant castigator:
Pret oferta castigatoare lei fara TVA:
Fisiere atasate:

CONTRACT DE SERVICII – formare

Caiet de sarcini servicii formare

Formular oferta – formare

Lasă un răspuns

4 × 4 =